وب شخصی مهدی امیریان

جهت ورود کلیک فرمایید


گاهی کافیست فقط همدیگر را درک کنیم

کافیست برای افزایش خوبی ها،عشق،دوستی و...

فقط درک کنیم و نگذاریم خیال های بی معنا و افکاری آلوده

ساده خراب کنند آنچه ، که برای احیا و ساختنش باید دوباره متولد شوی.

امیریان


وب شخصی مهدی امیریان

مشخصات

امروز کودکی را دیدم سر ظهر که لباس هایش گشاد بود خیلی خیلی گشاد

...دم رستورانی نشسته بود.

غذا گرفت اما مادرش پیر و خسته بود.عصر هم دیدمش ، بازهم...

آن وقت منه احمق اینجا نشسته ام و به این فکر میکنم که چگونه استخوان هایم قوی و تر و بدنم پر گوشت تر شود...


وب شخصی مهدی امیریان

مشخصات

پنجشنبه - اردیبهشت ماه

روزپدر

روز عید وشادی است

اما من غمگینم

چرا؟

غمگینم بخاطر آن هایی که

هر سال برای پدرشان فقط می توانند گل کادو ببرند

همراه گلاب...

یا آن هایی که بهترین پدر را در کنارشان دارند

اما معرفت ندارند


وب شخصی مهدی امیریان

مشخصات

امروز کودکی را دیدم سر ظهر که لباس هایش گشاد بود خیلی خیلی گشاد

...دم رستورانی نشسته بود.

غذا گرفت اما مادرش پیر و خسته بود.عصر هم دیدمش ، بازهم...

آن وقت منه احمق اینجا نشسته ام و به این فکر میکنم که چگونه استخوان هایم قوی و تر و بدنم پر گوشت تر شود...


وب شخصی مهدی امیریان

مشخصات

پنجشنبه - اردیبهشت ماه

روزپدر

روز عید وشادی است

اما من غمگینم

چرا؟

غمگینم بخاطر آن هایی که

هر سال برای پدرشان فقط می توانند گل کادو ببرند

همراه گلاب...

یا آن هایی که بهترین پدر را در کنارشان دارند

اما معرفت ندارند


وب شخصی مهدی امیریان

مشخصات

گاهی کافیست فقط همدیگر را درک کنیم

کافیست برای افزایش خوبی ها،عشق،دوستی و...

فقط درک کنیم و نگذاریم خیال های بی معنا و افکاری آلوده

ساده خراب کنند آنچه ، که برای احیا و ساختنش باید دوباره متولد شوی.

امیریان


وب شخصی مهدی امیریان

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها